PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DALYVAUJANČIŲ RENGINYJE, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Duomenų valdytojas ir tikslas. Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje, suteiktas kodas 110241050, buveinės adresas Maironio g. 23-3, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Duomenų valdytojas“ arba „GR LT“), organizuodama renginį viena ar kaip asmens duomenų bendravaldytojas kartu su kitais renginių organizatoriais prisidėdama prie renginio organizavimo, ar paremdama sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą ar kitaip prisidėdama prie jų dalyvavimo renginyje, gali šiame pranešime nurodytomis sąlygomis tvarkyti sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenis.

Dalyvaudama(s) profesiniame renginyje, Jūs patvirtinate, kad neprieštaraujate, kad GR LT tvarkytų Jūsų atvaizdą ir/ar balsą filmuotoje medžiagoje, atvaizdą nuotraukoje visuomenės informavimo apie renginį bei GR LT veiklos viešinimo tikslais (kai GR LT kartu su kitais renginių organizatoriais organizuoja profesinį renginį – renginio organizavimo tikslu GR LT savo nuožiūra tvarkys ir Jūsų vardą, pavardę, darbdavio ir pareigų pavadinimą, darbo kontaktinius duomenis; siekiant išsaugoti GR LT organizuoto reklaminio renginio, kuriame dalyvavote, įrodymus, GR LT tvarko tik Jūsų vardą ir pavardę) („Asmens duomenys“). Ta apimtimi, kiek filmuotoje medžiagoje ar nuotraukose ar kituose Asmens duomenyse atskleidžiama Jūsų etninė kilmė, religiniai įsitikinimai ar sveikatos informacija (pvz., rasė, galvos apdangalai, akiniai), šis pranešimas informuoja ir apie šių specialių kategorijų asmens duomenų panaudojimą numatyta tvarka, tačiau GR LT tokių duomenų rinkti neketina ir tai nėra GR LT tikslas – šie duomenys tvarkomi tik tuomet, jei atsitiktine tvarka užfiksuojami iš vaizdo ir/ar garso medžiagos.

Duomenų panaudojimo sąlygos ir būdai. Jūsų atvaizdas ir/ar balsas filmuotoje medžiagoje ar atvaizdas nuotraukose gali būti GR LT panaudoti bet kokia forma ir būdu juos atgaminant, viešai demonstruojant, spausdinant, perdirbant (įskaitant, nuotraukas, filmuotą medžiagą, kitus kūrinius ar jų dalis redaguojant, retušuojant, perdirbant į ar jungiant su kitais kūriniais), platinant, viešai rodant ir skelbiant, padarant viešai prieinamu internete, transliuojant (retransliuojant), perduodant (atlygintinai ar neatlygintinai) naudotis tretiesiems asmenis, paskelbiant žiniasklaidos priemonėse, GR LT priklausančiose bei kitose interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, įrašant, atgaminant atlikimo įrašą. Jūsų vardas, pavardė, darbdavio ir pareigų pavadinimas, darbo kontaktiniai duomenys bus naudojami tik renginio dalyvių sąrašų sudarymui ir renginio organizavimui. Nurodytus veiksmus GR LT gali atlikti pati arba gali tam pasitelkti trečiuosius asmenis (Asmens duomenų tvarkytojus, pvz., vaizdo klipų redaktorius). Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi, įskaitant teikiami tretiesiems asmenimis, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose laikmenose, bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų ir teisėtą tvarkymą.

Tvarkymo pagrindas. GR LT tvarkys Jūsų Asmens duomenis GR LT teisėto intereso – viešinti GR LT (ir gydytojų draugijos – kai renginys organizuojamas kartu) veiklą bei organizuoti gydytojų kvalifikacijos kėlimą – pagrindu šiame pranešime nurodytomis sąlygomis.

Saugojimo terminas. Atsižvelgiant į tai, kaip panaudoti Jūsų asmens duomenys (pvz., paskelbti LinkedIn socialiniame tinkle, ištransliuoti pranešime žiniasklaidoje ar kitais šiame pranešime nurodytais būdais) konkrečiu atveju, GR LT nusprendžia, kiek laiko GR LT tvarkys ir saugos Jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenis GR LT saugos ne ilgiau nei būtina pirmiau nurodytu duomenų tvarkymo tikslu arba iki kol el. paštu office@richter.lt pateiksite prieštaravimą dėl tolesnio Jūsų duomenų viešinimo (tvarkymo) nutraukimo. Jūsų atsiųsto prieštaravimo pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas bus nutrauktas tik GR LT pripažinus Jūsų prieštaravime nurodytas priežastis svarbesnėmis už minėtus teisėtus GR LT interesus, pateisinančius Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenis tvarkyti neturėdami pagrindo, Asmens duomenis saugiai sunaikinsime.

Duomenų šaltiniai ir gavėjai. Jūsų Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, iš trečiųjų asmenų (pvz., fotografo, operatoriaus) arba juos sugeneruoja pati GR LT. Asmens duomenis minimalia būtina apimtimi galime perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas GR LT (kurie gali būti tiek Asmens duomenų valdytojai, tiek Asmens duomenų tvarkytojai, priklausomai nuo teikiamos paslaugos, pvz., renginių organizatoriai, operatoriai, fotografai), nuotraukos ar vaizdo/garso įrašai gali būti paviešinti žiniasklaidoje ar GR LT interneto tinklapyje ar socialinių tinklų paskyroje ir taps prieinami neribotam asmenų skaičiui, Jūsų, kaip GR LT organizuoto reklaminio renginio, dalyvio vardas ir pavardė perduodami GR LT motininei įmonei Gedeon Richter Plc Vengrijoje.

Jūsų teisės. Jūs teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi turite teisę žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją, reikalauti ištrinti ar ištaisyti savo Asmens duomenis, apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar reikalauti žalos atlyginimo teisme dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo. Vaizdo įrašai ir nuotraukos, kuriose nesate centrinė ar vienintelė figūra (ypač kolektyvinėse ar renginių nuotraukose), galės būti naudojami nepaisant Jūsų prieštaravimo, kai tai pateisins GR LT teisėtas interesas viešinti savo veiklą.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, pašalinti GR LT paviešintą nuotrauką ir/ar vaizdo įrašą su Jūsų atvaizdu, įgyvendinti kitas Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, taip pat jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu office@richter.lt. Tam tikrais atvejais, Jūsų tapatybei patvirtinti galime paprašyti papildomų tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos.

Dalyvaudama(s) GR LT organizuojamame renginyje ar renginyje, kuriame Jūsų dalyvavimą GR LT parėmė arba kitaip prisiėjo prie Jūsų dalyvavimo renginyje, patvirtinate, kad su šio pranešimo apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą turiniu susipažinote ir kad pretenzijų dėl minėto Asmens duomenų tvarkymo, Jūsų fotografavimo, filmavimo bei Jūsų Asmens duomenų naudojimo neturite.

Atnaujinta 2019-10-24