Galioja nuo: 2019-06-10; v.01

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

DĖL DUOMENŲ TVARKYMO, SUSIJUSIO SU FARMAKOLOGINIO BUDRUMO
IR MEDICINOS INFORMACIJOS TEIKIMO PASLAUGOMIS

(„Privatumo pranešimas“)

 

 1. BENDROJI INFORMACIJA

„Gedeon Richter Plc“ (H-1103 Budapeštas, Gyömrői út 19-21., Vengrija, Cg. 01-10-040944), įsteigusi „Gedeon Richter Plc“ atstovybę Lietuvoje (toliau – „Richter“, „mes“ arba „mūsų“), kaip duomenų valdytojas, yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti Jūsų teises į duomenų apsaugą ir privatumą ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Todėl šiame Privatumo pranešime siekiama paaiškinti, kaip mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis, kai

 • pranešate apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistus, susijusį (-ią) su mūsų produktu (-ais),
 • paprašote informacijos apie vieną ar kelis mūsų produktus, arba
 • pateikiate kitas pretenzijas ar teiraujatės dėl farmakologinio budrumo klausimų, nepageidaujamų reiškinių ar nepageidaujamos reakcijos arba medicinos klausimų.

Mes naudosime Jūsų (ar Jums pateikus – kito asmens) mums pateiktą informaciją apie Jus ar susijusią su Jumis, išsiųstą mums bet kokiais kanalais (pvz., tiesiogiai el. paštu arba susisiekus su vienu iš mūsų partnerių, arba pasinaudojant mūsų svetainėmis), gautą pateikus klausimą arba pranešimą apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistus, arba paskambinus mums, kad būtų galima imtis reikiamų veiksmų dėl Jūsų prašymo ar pranešimo.

Tai gali apimti asmeninės informacijos, susijusios su Jumis kaip fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurią galima nustatyti (t. y., asmens duomenų), kuriai(-iems) taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB („Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ arba „BDAR“) ir galiojantys nacionaliniai teisės aktai, tvarkymą. Pagal BDAR Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę pateikti klausimą arba skundą, skirtą įmonei „Richter“ (kaip duomenų valdytojui) arba skundą dėl „Richter“ pateikti savo nuolatinės gyvenamosios vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Lietuvoje ši duomenų apsaugos priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainė: https://www.ada.lt/; buveinė/pašto adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; el. pašto adresas: ada@ada.lt; telefono numeris: (8 5) 271 2804, 279 1445 ). Jei turite kokių nors klausimų ar skundų, prieš kreipiantis į instituciją dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojame susisiekti su „Richter“, kaip duomenų valdytoju, išsiuntus el. laišką el. pašto adresu office@richter.lt arba laišką įprastu paštu „Richter“ atsakingam už asmens duomenų saugą asmeniui šiuo pašto adresu: Maironio g. 23-3, Vilnius.

 1. DUOMENŲ VALDYTOJO IR JO DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINIAI DUOMENYS

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Pavadinimas: „Chemical Works of Gedeon Richter Plc.“
Buveinė: H-1103 Budapeštas, Gyömrői út 19-21., Vengrija
Įmonės registracijos numeris: Cg. 01-10-040944
Mokesčių mokėtojo numeris: 10484878-2-44
Interneto svetainė: www.richter.hu
El. paštas: office@richter.lt
Pašto adresas: Maironio g. 23-3, Vilnius.

 1. DUOMENŲ TVARKYTOJO DUOMENYS
  • Pavadinimas: Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje
   Buveinė: Maironio g. 23-3, Vilnius
   Interneto svetainė: www.gedeonrichter.lt
   El. paštas: office@richter.lt
  • Pavadinimas: „ArisGlobal Limited:
   Buveinė: 16A, Lincoln Place, Dublinas 2, Airija
   Interneto svetainė: https://www.arisglobal.com/contact-us/

 

 1. APIBRĖŽIMAI

Nepageidaujamas reiškinys – tai bet koks nepageidaujamas medicininis reiškinys, patiriamas paciento ar tiriamojo asmens, kuriam paskirtas vaistinis preparatas, ir atsirandantis nebūtinai dėl šio gydymo.

Nepageidaujama reakcija – tai kenksmingas ir nelauktas organizmo atsakas į vaistinį preparatą. Įtariamas priežastinis ryšys tarp vaistinio preparato ir įvykio.

Duomenų valdytojas –  tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisėje, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise.

EudraVigilance – tai centralizuota Europos duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie įtariamas Nepageidaujamas reakcijas į vaistus, kurie yra registruoti ar kurių klinikiniai tyrimai atliekami Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

BDAR – tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokio duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Medicininės informacijos tarnyba – tai „Richter“ organizacinis padalinys, kuris teikia informaciją klientams, sveikatos priežiūros specialistams ir (arba) visuomenės nariams apie „Richter“ parduodamus produktus.

Farmakologinis budrumas – tai terminas, kilęs iš žodžių pharmakon (graikiškai vaistai) ir vigilare (lotyniškai stebėti), tai reiškia, apsaugoti nuo neigiamo vaistų pramonės gaminio poveikio. Saugoti reiškia užtikrinti saugų vaistų vartojimą, įvertinti jų efektyvumą ir stebėti naujus ir žinomus šalutinius poveikius. Farmakologinio budrumo sąvoka apima bet kokią veiklą, vykdomą siekiant užtikrinti saugų vaistų vartojimą. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžimą, paskelbtą 2002 m., farmakologinis budrumas „apibrėžiamas kaip mokslas ir veikla, susijęs (-usi) su neigiamų padarinių ar bet kokių kitų su vaistų susijusių problemų nustatymu, įvertinimu, supratimu ir prevencija.“

Asmens duomenys – tai informacija, susijusi su asmeniu, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba ją galima nustatyti („duomenų subjektas“). Identifikuojamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 1. KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS TURĖTŲ BŪTI INFORMUOTAS APIE ŠĮ PRIVATUMO PRANEŠIMĄ?

Kaip nurodėme 6.2 punkte aprašydami galimus informacijos šaltinius, informaciją gauname ne tik tiesiogiai iš duomenų subjektų (asmenų, kurie yra tiesiogiai susiję su atitinkamu nepageidaujamu reiškiniu arba reikalauja su gaminiu susijusios medicininės informacijos).

Duomenų subjektų informavimas apie duomenų tvarkymą yra vienas iš privatumo principų. Turime laikytis šio įsipareigojimo, net jei asmens duomenys nėra tiesiogiai gaunami iš pačio duomenų subjekto. Tačiau kai kuriais atvejais mes neturime pakankamai informacijos apie duomenų subjektą (įskaitant ir tai, kad trūksta kontaktinių duomenų). Tokiais atvejais gavę informacijos iš jos pranešėjo mes negalime tiesiogiai susisiekti su duomenų subjektais ir juos tiesiogiai informuoti.

Tais atvejais, kai informacijos šaltinis (t. y., pranešėjas) nėra pats duomenų subjektas, siūlome ir skatiname pranešėją informuoti duomenų subjektą (tiesiogiai paveiktą asmenį), kad egzistuoja šis privatumo pranešimas ir su juo galima susipažinti. Pageidautina pasidalyti internetine nuoroda į šį privatumo pranešimą, arba bent jau jo turinį ir (arba) aplinką, kurioje privatumo pranešimą galima rasti.

 

 1. FARMAKOLOGINIS BUDRUMAS
  • KOKIOMIS APLINKYBĖMIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

Mes tvarkome asmens duomenis toliau nurodytomis aplinkybėmis.

Duomenų tvarkymo tikslai Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Kokius asmens duomenis galime tvarkyti? Kiek laiko saugome šiuos duomenis?
„Richter“ tvarko asmens duomenis, kad būtų sudarytos sąlygos ir „Richter“

–          galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, numatytus teisės aktuose, susijusius su nepageidaujamais reiškiniais ar nepageidaujamomis reakcijomis į vaistą, apie kurias pranešta;

–          galėtų valdyti vaistų saugos stebėsenos sistemą;

–          galėtų įvykdyti įsipareigojimą teikti pranešimus apie nepageidaujamą vaistų poveikį, kuriuos privaloma teikti pagal teisės aktus.

Siekdami stebėti savo produktų saugos profilį, mes galime

–          įvertinti praneštą informaciją apie nepageidaujamus reiškinius ir nepageidaujamas reakcijas į vaistą;

–          surinkti daugiau informacijos apie nepageidaujamus reiškinius ir nepageidaujamas reakcijas į vaistą ir atitinkamas aplinkybes;

–          atsakyti pranešėjams.

–          teikti tolesnes ataskaitas.

Farmakologinio budrumo teisės aktai įpareigoja „Richter“ registruoti, tvarkyti ir saugoti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius ir nepageidaujamas reakcijas į vaistą ir asmens duomenis, įtrauktus į tokius pranešimus, be to, teikti tokius pranešimus pagal galiojančius teisės aktus.

Šie teisės aktai yra:

–   Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 520/2012 m. birželio 19 d. dėl farmakologinio budrumo veiklos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 726/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB, vykdymo;

–   Farmakologinio budrumo geros praktikos gairės (GPV). IV modulis. Pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus priėmimas, tvarkymas ir teikimas;

–   15/2012. (VIII. 22.) Žmogiškųjų gebėjimo ministro dekretas (Vengrija)

–   Dėl sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujama reakciją (ĮNR) pateikimo tvarkos aprašo, sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos ir paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos patvirtinimo  (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/V-185/2013-02-20)

–   Pranešimų apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą formos  (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/V-185/2013-02-20)

–   Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr.(1.4)1A-107 „Dėl reikalavimų vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo farmakologinio budrumo sistemai aprašo patvirtinimo” (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/(1.4)1A-107/2014-02-04)

–   Dėl pritarimo atlikti poregistracinį vaistinio preparato saugumo tyrimą išdavimo tvarkos aprašo, paraiškos gauti pritarimą atlikti poregistracinį vaistinio preparato saugumo tyrimą formos, pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas siuntimo į „Eudravigilance“ duomenų bazę ir vaistinių preparatų, įregistruotų iki 2012 m. liepos 21 d. arba įregistruotų tik Lietuvos Respublikoje, periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų teikimo Europos vaistų agentūrai tvarkos aprašo, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skelbtinos informacijos, susijusios su farmakologiniu budrumu, sąrašo patvirtinimo  (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija/V-367/2013-04-11)

–  Dėl Farmakologinio budrumo patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba/1A-1323/2010-12-07).

Asmens duomenys

Paciento:

·         inicialai

·         amžius, lytis

·         kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris) (tik klausimų ir atsakymų apie Gedeon Richter vaistą administravimo tikslu)

·         praeityje taikyta ir dabar taikoma vaistų terapija ar priemonės

·         sveikatos būklė

·         sveikatos istorija (vaisto, kuris galimai sukėlė nepageidaujamą poveikį, pavadinimas)

Pranešėjo:

·         kontaktiniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris)

·         profesija

„Richter“ archyvuoja ir saugo farmakologinio budrumo duomenis, kol yra registruotas produktas ir dar 10 metų nuo vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo argaliojimo pabaigos.

Pagal GPV IV modulį. C.2.2.

ir

Komisijos Įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 520/2012 2012 m. birželio 19 d. dėl farmakologinio budrumo veiklos, numatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 726/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB, vykdymo, 12 straipsnio 2 dalis.

 

 • IŠ KOKIO ŠALTINO GAUNAMA INFORMACIJA APIE NEPAGEIDAUJAMĄ REIŠKINĮ AR NEPAGEIDAUJAMĄ REAKCIJĄ Į VAISTĄ?

„Richter“ gali gauti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius ar nepageidaujamas reakcijas į vaistą iš šių šaltinių:

 • paciento;
 • sveikatos priežiūros specialisto (pvz., gydytojų, vaistininkų, bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų odontologų, veterinarijos gydytojų, akušerių, optikų, pedikiūrą atliekančių specialistų, laboratorijų direktorių, biologinės medicinos specialistų, fizioterapeutų, mitybos specialistų);
 • trečiųjų asmenų (pvz., paciento šeimos nario, advokato, kolegos);
 • viešų šaltinių (pvz., profesinių straipsnių, medicinos literatūros);
 • kitų šaltinių.

Vis dėlto, daugeliu atvejų mes gausime asmens duomenis iš pirmiau minėtų šaltinių, šiems tiesiogiai pasidalijant duomenimis, ir iš pradžių mes neįpareigojame asmenų siųsti mums pranešimus apie nepageidaujamus reiškinius ar nepageidaujamas reakcijas į vaistą, tačiau tuo atveju, kai gauname informacijos apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistą, kuris (-i) gali būti susijęs (-usi) su bet kuriuo mūsų produktu, pagal teisės aktus privalome surinkti informaciją apie šį atvejį ir tvarkyti ją pagal nustatytą farmakologinio budrumo tvarką. Todėl teisės aktais esame įpareigoti tvarkyti asmens duomenis, po to, kai tokius duomenis sužinome.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad sveikatos priežiūros specialistai pagal teisės aktus privalo pranešti apie nepageidaujamą reakciją į vaistą, apie kurią jie gavo informacijos.

Atkreipkite dėmesį, kad mes visada esame įpareigoti administruoti ir registruoti pranešėjo apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistą kontaktinius duomenis (vardą, pavardę ir kitus, įskaitant kontaktinius, duomenis).

 • FORMOS, KURIOMIS NAUDOJANTIS GAUNAMA INFORMACIJA

„Richter“ gali gauti tiesiogiai jai skirtą informaciją apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistą, nurodytą toliau pateiktose formose, toliau išvardytais kanalais:

elektroniniu būdu – raštu, paštu – raštu, asmeniškai – žodžiu

 • pašto pranešimu;
 • asmeniniu pranešimu;
 • telefono ryšiu;
 • „Richter“ interneto svetainėse, socialinėje žiniasklaidoje;
 • paštu išsiųstu laišku.
  • KĄ DAROME SU INFORMACIJA APIE NEPAGEIDAUJAMĄ REIŠKINĮ AR NEPAGEIDAUJAMĄ REAKCIJĄ Į VAISTĄ?

Farmakologinio budrumo procedūrą griežtai reguliuoja Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai. Tvarkydami tokius pranešimus, mes galime atlikti šiuos veiksmus:

 • gauti informaciją apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistą el. paštu, per tinklalapius, telefonu, paštu, per asmenines dalijimosi informacija priemones, iš viešų paieškos šaltinių.
 • užregistruoti ir tvarkyti informaciją apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistą mūsų, nacionalinėse ir tarptautinėse duomenų bazėse.
 • įvertinti nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistą (t. y., atlikti medicininį pranešimo apie nepageidaujamą reiškinį įvertinimą).
 • toliau sekti nepageidaujamą reiškinį (t. y., užduoti klausimus, susijusius su nepageidaujamu reiškiniu, jeigu iš pradžių pateikta ar turimos informacijos nepakanka kompleksiniam atvejo įvertinimui atlikti).
 • perduoti ir atskleisti duomenis apie nepageidaujamą reiškinį ar nepageidaujamą reakciją į vaistą gavėjams, išvardytiems 5 punkte.
  • AR MES ATSKLEIDŽIAME AR PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Pagal teisės aktus, reglamentuojančius farmakologinį budrumą, „Richter“ gali dalytis asmens duomenimis, susijusiais su farmakologinio budrumo informacija su:

 • „Richter“ įmonių grupės subjektais (susijusiomis įmonėmis ir atstovybėmis);
 • reguliavimo institucijomis, nacionalinėmis sveikatos priežiūros institucijomis, įskaitant informacijos apie atvejį pateikimą į EudraVigilance sistemą (tačiau asmens duomenys į EudraVigilance sistemą perduodami labai retai, nes pakanka anoniminių duomenų);
 • „Richter“ paslaugų teikėjais, kurie yra „Richter“ farmakologinio budrumo sistemos ir procesų dalis;
 • komerciniais partneriais (su kuriais mes prekiaujame tais pačiais farmacijos produktais skirtingose šalyse pagal prekybos sutartis).
 1. MEDICININĖS INFORMACIJOS PASLAUGOS
  • KOKIOMIS APLINKYBĖMIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

Mes tvarkysime asmens duomenis toliau nurodytomis aplinkybėmis, išskyrus atvejus, kai klausimas ar prašymas yra dėl farmakologinio budrumo klausimų, ir tokiu atveju taikoma 6 dalis.

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Kokius asmens duomenis galime tvarkyti? Kiek laiko saugome šiuos duomenis?
Atsakyti į Jūsų klausimą ir imtis tolesnių veiksmų dėl Jūsų prašymo. Sutikimas, kurį anksčiau davėte remdamiesi gauta informacija. Jūsų kontaktinius duomenis ir duomenis, pateiktus Jūsų prašyme (paklausime)

(pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, su sveikata susijusius duomenis, užklausos ir atsakymo gavimo data ir laikas, „Richter“ vaisto pavadinimas, kitus duomenis, kuriuos galite pasidalinti su mumis savo pranešime).

Kol bus atsakyta į Jūsų klausimą (prašymą), tačiau duomenys bus saugomi (aktyviai netvarkant) ne ilgiau kaip penkis metus po atsakymo pateikimo.
 • IŠ KOKIO ŠALTINIO GAUNAMI PRAŠYMAI AR KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU MEDICININE INFORMACIJA?

„Richter“ gali gauti paklausimus, susijusius su medicinine informacija, iš šių šaltinių:

 • paciento;
 • sveikatos priežiūros specialisto (pvz., gydytojų, vaistininkų, bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų odontologų, veterinarijos gydytojų, akušerių, optikų, pedikiūrą atliekančių specialistų, laboratorijų direktorių, biologinės medicinos specialistų, fizioterapeutų, mitybos specialistų);
 • trečiųjų asmenų (pvz., paciento šeimos nario, advokato, kolegos).
  • FORMOS, KURIOMIS NAUDOJANTIS GAUNAMI MEDICININĖS INFORMACIJOS PRAŠYMAI IR KLAUSIMAI

„Richter“ gali gauti tiesiogiai jai skirtus medicininės informacijos prašymus ir klausimus šiais kanalais:

elektroniniu būdu – raštu, paštu – raštu, asmeniškai – žodžiu

 • pašto pranešimu;
 • asmeniniu pranešimu;
 • telefonu;
 • „Richter“ interneto svetainėse, socialinėje žiniasklaidoje;
 • paštu išsiųstu laišku.
  • KĄ DAROME SU MEDICININE INFORMACIJA, MEDICININIU TYRIMU?

Tvarkydami gautus duomenis, mes galime atlikti šiuos veiksmus:

 • gauti informaciją el. paštu, interneto svetainėse (įskaitant socialinę žiniasklaidą), telefonu, paštu, asmeninės informacijos bendrinimo priemonėmis.
 • užregistruoti ir tvarkyti medicininę informaciją savo ar pagal sutartį veikiančių partnerių duomenų bazėse.
 • įvertinti medicininę informaciją.
 • toliau sekti medicininį tyrimą.
 • perduoti ir atskleisti asmens duomenis duomenų gavėjams, išvardytiems 5 punkte.
  • AR MES ATSKLEIDŽIAME AR PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Siekdama atlikti tolesnius veiksmus dėl Jūsų klausimų arba atsakyti į Jūsų prašymą, „Richter“ gali dalytis asmens duomenimis su:

 • „Richter“ grupės subjektais („Gedeon Richter Plc.“ kaip patronuojančiąja įmone, kitomis susijusiomis įmonėmis ir atstovybėmis);
 • „Richter“ paslaugų teikėjais, kurie dalyvauja „Richter“ medicininės informacijos sistemoje ir procesuose;
 1. KITI PRAŠYMAI
  • KOKIOMIS APLINKYBĖMIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

Mes tvarkysime asmens duomenis toliau nurodytomis aplinkybėmis, išskyrus atvejus, kai klausimas ar prašymas yra susijęs su farmakologiniu budrumu, ir tokiu atveju taikoma 6 dalis, arba su medicininės informacijos prašymais ar klausimais, nes tokiu atveju taikoma 7 dalis.

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Kokius asmens duomenis galime tvarkyti? Kiek laiko saugome šiuos duomenis?
Jūsų prašymui įvykdyti. Sutikimas, kurį anksčiau davėte remdamiesi gauta informacija. Jūsų kontaktinius duomenis ir duomenis, pateiktus Jūsų prašyme

(pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, su sveikata susijusius duomenis, kitus duomenis, kuriuos galite pasidalinti su mumis savo pranešime).

Kol bus atsakyta į Jūsų klausimą (prašymą), tačiau duomenys bus saugomi (aktyviai netvarkant) ne ilgiau kaip penkis metus po atsakymo pateikimo.
 • IŠ KOKIO ŠALTINIO GAUNAMI PRAŠYMAI?

„Richter“ gali gauti prašymus iš šių šaltinių:

 • paciento;
 • sveikatos priežiūros specialisto (pvz., gydytojų, vaistininkų, bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų odontologų, veterinarijos gydytojų, akušerių, optikų, pedikiūrą atliekančių specialistų, laboratorijų direktorių, biologinės medicinos specialistų, fizioterapeutų, mitybos specialistų);
 • trečiųjų asmenų (pvz., paciento šeimos nario, advokato, kolegos);
 • kitų šaltinių.
  • FORMOS, KURIOMIS NAUDOJANTIS GAUNAMI KITI PRAŠYMAI

„Richter“ gali gauti kitus tiesiogiai jais skirtus prašymus ir klausimus šiais kanalais:

elektroniniu būdu – raštu, paštu – raštu, asmeniškai – žodžiu

 • pašto pranešimu;
 • asmeniniu pranešimu;
 • telefonu;
 • „Richter“ tinklapiuose;
 • paštu išsiųstu laišku.
  • KĄ DAROME SU PRAŠYMU?

Tvarkydami pranešimus mes galime atlikti šiuos veiksmus:

 • gauti informaciją el. paštu, interneto svetainėse (įskaitant socialinę žiniasklaidą), telefonu, paštu, asmeninėmis informacijos bendrinimo priemonėmis,
 • užregistruoti ir tvarkyti prašymą savo duomenų bazėse.
 • įvertinti prašymą.
 • imtis tolesnių veiksmų dėl prašymo.
 • perduoti ir atskleisti asmens duomenis duomenų gavėjams, išvardytiems 5 punkte.
  • AR MES ATSKLEIDŽIAME AR PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

„Richter“ gali dalytis asmens duomenimis, susijusiais su prašymu su:

 • „Richter“ grupės subjektais („Gedeon Richter Plc.“ kaip patronuojančiąja įmone, kitomis asocijuotomis įmonėmis ir atstovybėmis);
 • „Richter“ partneriais, veikiančiais pagal sutartį (pvz., advokatais, konsultantais, išorės ekspertais, prekybos partneriais).
 1. KOKIAS APSAUGOS PRIEMONES NAUDOJAME?

Tvarkydami asmens duomenis (įskaitant jų atskleidimą), mes visada užtikriname asmens duomenų konfidencialumą, taikome ribotą prieigą prie asmens duomenų, taikome sutartines apsaugos priemones savo partneriams ir paslaugų teikėjams, vykdome vidaus procedūras, taikome pakankamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti ir užtikriname asmens duomenų apsaugos principus, ypač duomenų kiekio mažinimo ir saugojimo laikotarpio bei tikslo ribojimo.

 

 1. KOKIAS SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS SUSIJUSIAS TEISES TURITE

Jūs, būdamas asmens duomenų subjektu, teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi turite teisę:

 • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą,
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją,
 • reikalauti ištrinti ar ištaisyti savo asmens duomenis(neteisingą arba pasenusią informaciją),
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą (paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis Jums ar kitam asmeniui),
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą,
 • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu,
 • nesutikti su sprendimu, priimtu automatizuoto sprendimo priėmimo ir profiliavimo pagrindu, ir reikalauti asmens įsikišimo sprendimui priimti (kai taikoma),
 • paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar reikalauti žalos atlyginimo teisme dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo, ir
 • teisę bet kada atšaukti sutikimą nepatiriant dėl atšaukimo neigiamų pasekmių (daugeliu atvejų galite atšaukti šį sutikimą). Gavus sutikimo atšaukimą, nedelsiant nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, bet tai neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo jau atliktam teisėtam tvarkymui ir šio pasekmėms.

Atkreipkite dėmesį, kad pirmiau nurodytos teisės gali būti apribotos. Farmakologinio budrumo duomenis tvarkyti mus įpareigoja teisės aktai. Šiais atvejais mums neleidžiama ištrinti tam tikrų Jūsų asmens duomenų.

Žinoma, jeigu teisės aktai mums leidžia, sustabdysime duomenų tvarkymą ir šiuo tikslu ištrinsime Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, atsiųskite savo prašymą mūsų pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jums teikiant prašymą

Be to, atkreipkite dėmesį, kad prieš įvykdant atitinkamą prašymą, mums gali prireikti patikrinti Jūsų tapatybę. Todėl galime paprašyti, kad mums pateiktumėte papildomų duomenų (asmens tapatybės dokumentus (jų kopijas) ar tapatybę patvirtintumėte kitu būdu.