ESMYA INFORMACINIO NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Taisyklės:

Pažymėdami laukelį „Susipažinau ir sutinku su prenumeratos taisyklėmis“ ir paspausdami „Prenumeruoti naujienlaiškį“, sutinkate, kad Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje, juridinio asmens kodas: 110241050, registruotos buveinės adresas: Maironio g. 23-3, Vilnius 01125, Lietuva, kaip duomenų valdytojas, tvarkytų Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslu (siekdama informuoti gydytojus apie gimdos miomų gydymo naujoves, renginius, straipsnius, vaistų išrašymo ar kompensavimo tvarkos pasikeitimus ir kt.) Jūsų sutikimo pagrindu.

Jūs turite teisę nesutikti su nurodytu asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu nesutinkate, tiesiog nepažymėkite laukelio „Susipažinau ir sutinku su prenumeratos taisyklėmis“ ir nespauskite „Prenumeruoti naujienlaiškį“.

Jūsų asmens duomenys bus renkami, saugomi, tvarkomi bet kokia forma bet kokiomis priemonėmis, įskaitant kompiuterinę techniką, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų.

Jūsų teisės tvarkomų duomenų atžvilgiu: turite teisę prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Jūs galite pareikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą ar nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Davus sutikimą, galite jį bet kada atšaukti, pranešdami žemiau nurodytais kontaktais. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir (ar) teismą teisės aktų numatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 metus nuo sutikimo davimo, išskyrus atvejus, kai duotą sutikimą atšauksite. Jei norėtumėte įgyvendinti savo teises, gauti papildomos informacijos apie tai, kaip Jūsų duomenys naudojami, kaip užtikriname duomenų konfidencialumą, prašome kreiptis el. paštu g.migle@richter.lt arba office@richer.lt.

ESMYA naujienlaiškis skirtas informuoti gydytojus apie gimdos miomų gydymo naujoves, renginius, straipsnius, vaistų išrašymo ar kompensavimo tvarkos pasikeitimus ir kt., todėl paspausdami „Prenumeruoti naujienlaiškį“, Jūs taip pat patvirtinate, kad turite galiojančią medicinos praktikos licenciją ir duomenys apie ją įrašyta į sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą. Jūsų medicinos praktikos licencijos galiojimui pasibaigus ir jos neatnaujinus bei ją panaikinus ar sustabdžius jos galiojimą, prašome Jūsų apie tai nedelsiant pranešti el. paštu office@richer.lt.